6, జనవరి 2010, బుధవారం

Maha Mrutyunjaya Mantram

In Hindi
ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ॐ

In Telugu
ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మ్రిత్యోర్ముక్షియ మమ్రితాత్  ఓం

In English
Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanat Mrityormukshiya Mamritat Om

Happy New Year 2010

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2010
ఈ కొత్తసంవత్సరం లో అందరూ ఆయువు ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails