27, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

శేషశైలావాసా, శ్రీ వేంకటేశా

This song is for making the god go to sleep peacefully. This song is specific to the seven hills god Venkateshwara. This song is from movie "sri venkateshwara swamy mahatyam"(1960).

ఈ పాటని దేవుడికి నిద్ర పోయేప్పుడు పాడేది. ఈ పాట వెంకటేశ్వర స్వామికి పాడేది. ఈ పాట "శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మహత్యం "(1960) చలనచిత్రం లోనిది.

శేషశైలా వాసా, శ్రీ వేంకటేశా
శయనించు మా అయ్యా ,  శ్రీ చిద్విలాసా
శేషశైలా వాసా, శ్రీ వేంకటేశా

చరణం: 1
శ్రీదేవి వంకకు, చిలిపిగా చూడకు
అలమేలు మంగకు అలుక రానీయకు --శ్రీదేవి --
ముద్దు సతులిద్దరిని ఇరు వైపులా జేర్చి
మురిపించి లాలించి ముచ్చటల తేల్చి  --శేషశైలా--

చరణం: 2
పట్టు పానుపు పైనా,  పవళించరా స్వామి
భక్తులందరూ నిన్ను ప్రస్తుతించి పాడా
చిరు నగవు లొలుకుచు నిదురించు నీ  మోము
కరువు తీరా గాంచి, తరియింతుము మేము --శేషశైలా --

In English:
sheshashaila vaasa, sri venkateshaa
karuninchu maa ayya, sri chidvilaasaa
sheshashailaa vaasa sri venkateshaa

Charanam: 1
sridevi vankaku, chilipigaa chudaku
alamelu mangaku aluka raaneeyaku --sridevi--
muddu satuliddarini iru vaipulaa jerchi
muripinchi laalinchi muchatala telchi -- sheshashailaa--

Charanam: 2
pattu paanupu paina, pavaLinchara swamy
bhaktu landaru ninnu prastutinchi paadaa
chiru nagavu lolukuchu nidurinchu nee momu --2--
karuvu teera ganchi, tariyintumu memu --sheshashaila--

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం ప్రకృత్యై నమః, ఓం వికృత్యై నమః, ఓం విద్యాయై నమః,
ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః, ఓం శ్రద్దాయై నమః, ఓం విభూత్యై నమః,
ఓం సురభ్యై నమః, ఓం పరమాత్మికాయై నమః, ఓం వాచే నమః,
ఓం పద్మాలయాయై నమః, ఓం పద్మాయై నమః, ఓం శుచయై నమః,
ఓం స్వాహాయై నమః, ఓం స్వధాయై నమః, ఓం సుధాయై నమః,
ఓం ధన్యాయై నమః, ఓం హిరణ్యయై నమః, ఓం లక్ష్మ్యైనమః,
ఓం నిత్య పుష్టయై నమః, ఓం విభావర్యై నమః, ఓం ఆదిత్యై నమః,
ఓం దిత్యై నమః, ఓం దీప్తాయై నమః, ఓం వసుధాయై నమః,
ఓం వసుధారిణై నమః, ఓం కమలాయై నమః, ఓం కాంతాయై నమః,
ఓం కామాక్ష్మ్యై నమః, ఓం క్రోధసంభవాయై నమః, ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమః,
ఓం బుధయే నమః, ఓం అనఘాయై నమః, ఓం హరి వల్లభాయై నమః,
ఓం అశోకాయై నమః, ఓం అమృతాయై నమః, ఓం లోక శోక వినాసిన్యై నమః,
ఓం ధర్మ నిలయాయై నమః, ఓం కరుణాయై నమః, ఓం లోకమాత్రే నమః,
ఓం పద్మప్రియాయై నమః, ఓం పద్మహస్తాయై నమః, ఓం పద్మాక్ష్యై నమః,
ఓం పద్మసున్దర్యై నమః , ఓం పద్మోద్భవాయై నమః, ఓం పద్మముఖ్యై నమః,
ఓం పద్మనాభ ప్రియాయై నమః, ఓం రమాయై నమః, ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః,
ఓం దేవ్యై నమః, ఓం పద్మిన్యై నమః, ఓం పద్మగంధిన్యై నమః,
ఓం పుణ్యగంధాయై నమః, ఓం సుప్ర సన్నాయై నమః, ఓం ప్రసాధాభి ముఖ్యై నమః,
ఓం ప్రభాయై నమః,ఓం చంద్రవదనాయై నమః, ఓం చంద్రాయై నమః,
ఓం చన్ద్రసహొదర్యై నమః, ఓం చతుర్భుజాయై నమః,
ఓం చన్ద్రరూపాయై నమః, ఓం ఇందిరాయై నమః, ఓం ఇందుశీతలాయై నమః,
ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః, ఓం పుష్ట్యై నమః, ఓం శివాయై నమః,
ఓం శివకర్యై నమః, ఓం సత్యై నమః, ఓం విమలాయై నమః,
ఓం విశ్వజనన్యై నమః, ఓం తుష్టాయై నమః, ఓం దారిద్ర్య నాశిన్యై నమః,
ఓం ప్రీతి పుష్కరిన్యై నమః, ఓం శాంతాయై నమః, ఓం శుక్లమల్యం బరాయై నమః,
ఓం శ్రియై నమః, ఓం భాస్కర్యై నమః, ఓం బిల్వనిలయాయై నమః,
ఓం వరారోహాయై నమః, ఓం యశస్విన్యై నమః, ఓం వసుంధరాయై నమః
ఓం ఉదారాంగాయై నమః, ఓం హరిణ్యై నమః, ఓం హేమమాలిన్యై నమః,
ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః , ఓం సిద్దయే నమః, ఓం శ్రైన్య సౌమ్యాయై నమః ,
ఓం శుభప్రధాయై నమః, ఓం నృపవేశ్మగతానందాయై నమః, ఓం వరలక్ష్మి నమః,
ఓం వసుప్రదాయై నమః, ఓం శుభాయై నమః, ఓం హిరణ్యప్రకారాయై నమః,
ఓం సముద్రతనయాయై నమః, ఓం జయాయై నమః,ఓం మంగళాయై నమః,
ఓం దేవ్యై నమః, ఓం విష్ణువక్షస్తలస్తితాయై నమః , ఓం విష్ణుపత్ని నమః,
ఓం ప్రసనక్ష్యై నమః, ఓం నారాయణ సమశ్రితయై నమః, ఓం దారిద్ర్య ద్వంసిన్యై నమః,
ఓం దేవ్యై నమః, ఓం సర్వోపద్రవవారింయై సర్వోపద్రవవారిన్యై నమః , ఓం నవదుర్గాయై నమః,
ఓం మహాకాలయై నమః,ఓం బ్రహ్మావిష్ణుశివాత్మికాయై నమః,ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయై నమః,
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః
IN ENGLISH - Lakshmi Ashottara Shatanamavali

Om Prakruthyai namah, Om Vikruthyai namah, Om Vidyayai namah,
Om Sarwa-butha-hita-pradayai namah,Om Shradhayai namah,Om Vibhutyai namah,
Om Surabyai namah, Om Para-matma-kayai namah, Om Vache namah
Om Padma-layayai namah, Om Padmayai namah, Om Shuchayai namah,
Om Swahayai namah, Om Swadayai namah, Om Sudhayai namah,
Om Dhanyayai namah, Om Hiranyayai namah, Om Lakshmyai namah,
Om Nitya-poostayai namah, Om Vibhaavaryai namah, Om Adityai namah,
Om Dityai namah, Om Deeptayai namah, Om Vasu-dayai namah,
Om Vasu-dharinyai namah,Om Kama-laayai namah,Om Kaantaayai namah,
Om Kaamaakshmyai namah,Om Kroda-samBhavayai namah,Om Anugraha-pradayai namah,
Om Budhaye namah, Om Anaghayai namah, Om Hari-vallaBHAAyai namah,
Om Ashokayai namah, Om Amrutayai namah, Om Loka-shoka-vinasinyai namah,
Om Dharma-nilayayai namah, Om Karu-naayai namah,Om Loka-mathre namah,
Om Padma-priyayai namah,Om Padma-hastayai namah,Om Padmaakshyai namah,
Om Padma-sundaryai namah,Om Padmodbhavayai namah,Om Padma-mukyai namah,
Om Padma-naba-priyayai namah,Om Ramayai namah,Om Padma-maalaa-Dhaaraayai namah,
Om Devyai namah, Om Padminyai namah, Om Padma-gandhinyai namah,
Om Punya-gandhaayai namah,Om Supra-sannayai namah,Om Prasaadhaabhi-mukhyai namah,
Om Prabhayai namah,Om Chandra-vadhanaayai namah,Om Chandraayai namah,
Om Chandra-sahodaryai namah,Om Chatur-bhujayai namah,Om Chandra-roopayai namah,
Om Indirayai namah,Om Indu-sheethalaayai namah,Om Ahlaada-jananyai namah ,
Om Pushtyai namah, Om Shivayai namah, Om Shivakaryai namah,
Om Satyai namah, Om Vimalayai namah, Om Vishwa-jananyai namah,
Om Tushtaayai namah, Om Dharidhrya-nashinyai namah,
Om Preeti-pushkarinyai namah,
Om Shantayai namah, Om Shukla-malyam-baraayai namah, Om Shriyai namah,
Om Bhaskaryai namah, Om Bilva-nilayayai namah, Om Varaa-rohayai namah,
Om Yashasvinyai namah, Om Vasundharaayai namah, Om Udaarangayai namah,
Om Harinyai namah, Om Hema-malinyai namah, Om Dhana-dhanya-karyai namah,
Om Siddhaye namah, Om Srainya-saumyaayai namah, Om Shubha-pradhayai namah,
Om Nrupa-veshma-gatha-nandhayai namah, Om Varalakshmai namah,
Om Vasu-pradhyai namah, Om Shubayai namah, Om Hiranya-prakaaraayai namah,
Om Samudra-tanayaayai namah, Om Jayaayai namah, Om Mangalaayai namah,
Om devyai namah, Om Vishnu-vaksha-stala-stitayai namah,
Om Vishnu-patnai namah,Om Prasanakshyai namah,
Om Narayana samashritayai namah,
Om Daridhrya-dvamsinyai namah, Om Dhevyai namah,
Om Sarvo-padrava-varenyai namah, Om Nava-durgayai namah,
Om Maha-kalyai namah, Om Bramha-vishnu-shivatmikaayai namah,
Om Tri-kaala-gnaana-sampannayai namah, Om Bhuwa-neshwaryai namah
Shree Laxmi Ashthora Shatanamavali Samaptam

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails