12, జులై 2013, శుక్రవారం

శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం /Shiva Panchakshari Stotram

శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం
ఓం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగ రాగాయ మహేశ్వరాయ
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై "న"కారాయ నమః శివాయ

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ
మందారపుష్ప బహుపుష్ప సుపూజితాయ తస్మై "మ"కారాయ నమః శివాయ

శివాయ, గౌరీ వదనారవిందాయ, సూర్యాయ, దక్ష ద్వర నాశకాయ
శ్రీ నీలకంటాయ వ్రిషద్వాజాయ తస్మై "శి"కారాయ నమః శివాయ

వసిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమాది మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ తస్మై "వ"కారాయ నమః శివాయ

యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ పినాక హస్తాయ సనాతనాయ
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై "య"కారాయ నమః శివాయ

పంచాక్షర మిదం పుణ్యం యః పటేథ్ శివసన్నిదౌ శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహామోదతే 

IN ENGLISH: Shiva Panchakshari Stotram
Om nagendra haaraaya trilochanaaya bhasmaanga raagaaya maheshwaraaya
nityaaya shuddaaya digambaraya tasmai "na" karaya namah shivaaya

mandakini salila chandana charchitaaya, nandeeshwara pramadha naatha maheshwaraaya
mandaara pushpa bahu pushpa supoojithaaya tasmai "ma"karaya namah shivaaya

shivaya, gowri vadanaara vindaya, suryaya, daksha dwara naashakaaya
sree neela kantaaya vrishadwajaya, tasmai "shi"karaya namah shivaya

vashishta kumbodhbhava gouthamaadi munindra devarchitha shekharaya
chandraarka vaishvaanara lochanaaya tasmai "va" karaya namah shivaya

yaksha swaroopaya jaTadharaya pinaka hastaaya sanaathanaaya
divyaaya devaya digambaraya tasmai "ya"karaya namah shivaya

panchakshara midam puNyam yah paTeth shiva sannidhau shiva loka mavaapnothi shivena sahamodathe

11, జులై 2013, గురువారం

దుర్గా దేవి సూక్తం/Durga devi sooktam

ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః ! 
నమః ప్రక్రుత్యేయ్ భద్రాయెయ్ నియతాః ప్రణథహ స్మ థాం !!

1. యా దేవి సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దిత !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

2. యా దేవి సర్వభూతేషు చేతనే త్య భిధీయథెయ్ !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

3. యా దేవి సర్వభూతేషు బుద్దిరూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

4. యా దేవి సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

5. యా దేవి సర్వభూతేషు క్షుద్ర రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

6. యా దేవి సర్వభూతేషు ఛాయా రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

7. యా దేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

8. యా దేవి సర్వభూతేషు త్రిష్ణా రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

9. యా దేవి సర్వభూతేషు క్షాంతి రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

10. యా దేవి సర్వభూతేషు జాథిరూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

11. యా దేవి సర్వభూతేషు లజ్జా రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

12. యా దేవి సర్వభూతేషు శాంతి రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

13. యా దేవి సర్వభూతేషు శ్రద్ధా రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

14. యా దేవి సర్వభూతేషు కాంతి రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

15. యా దేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

16. యా దేవి సర్వభూతేషు వ్రిత్తి రూపేణ సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

17. యా దేవి సర్వభూతేషు స్మ్రితి రూపేణ  సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

18. యా దేవి సర్వభూతేషు దయా రూపేణ  సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

19. యా దేవి సర్వభూతేషు త్రిష్టి రూపేణ  సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

20. యా దేవి సర్వభూతేషు మాత్రు రూపేణ  సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

21. యా దేవి సర్వభూతేషు భ్రాంతి రూపేణ  సంస్థితా !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

22. చిథి యా కృత్స్నం ఏతద్ వ్యాప్యా స్తిథా జగత్ !
    నమస్తస్యయ్  నమస్తస్యయ్ నమస్థస్యయ్ నమో నమః !!

 IN ENGLISH:

Om Namo devyey mahadevyey shivaayey satatam namaha !
Namaha prakruthyey bhadraayey niyathaaha pranathaha sma thaam !!

1 Yaa devi sarvabhootheshu vishnumaayethi shabditha ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

2 Yaa devi sarvabhootheshu chetane thya bhidheeyathey    ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

3 Yaa devi sarvabhootheshu buddhirupena samsthithaa ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

4 Yaa devi sarvabhootheshu nidraarupena samsthithaa ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

5 Yaa devi sarvabhootheshu kshudhraarupena samsthithaa ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

6 Yaa devi sarvabhootheshu chaayaarupena samsthithaa !
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

7 Yaa devi sarvabhootheshu shaktirupena samsthithaa !
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

8 Yaa devi sarvabhootheshu thrishnaa rupena samsthithaa ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

9 Yaa devi sarvabhootheshu kshaanthirupena samsthithaa ! 
   Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

10 Yaa devi sarvabhootheshu jaathirupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

11 Yaa devi sarvabhootheshu lajjarupena samsthithaa !
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

12 Yaa devi sarvabhootheshu shaanthirupena samsthithaa !
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

13 Yaa devi sarvabhootheshu shraddhaarupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

14 Yaa devi sarvabhootheshu kaanthirupena samsthithaa !
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

15 Yaa devi sarvabhootheshu lakshmirupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

16 Yaa devi sarvabhootheshu vritthirupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

17 Yaa devi sarvabhootheshu smrithirupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

18 Yaa devi sarvabhootheshu dayaarupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

19 Yaa devi sarvabhootheshu thrishtirupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

20 Yaa devi sarvabhootheshu maathrurupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

21 Yaa devi sarvabhootheshu bhraanthirupena samsthithaa ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

22 Chithirupena yaa kritsnam yethadh vyaapya sthithaa jagath ! 
    Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails