19, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

సంకట నాశనం నామ గణేశ స్తోత్రం /Sankata Nashanam naama Ganesha Stotram


ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః
ఓం శ్రీ గణపతయే నమః

శ్రీ సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ
ప్రణమ్యా శిరసా దేవం, గౌరీ పుత్రం వినాయకం |
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం , ఆయుః కామార్థసిద్ధయే |1|

ప్రథమం వక్రతుండం చ, ఏకదంతం ద్వితీయకం |
 తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం, గజవక్త్రం చతుర్ధకం |2|

లంబోదరం పంచమం చ, షష్ఠం వికటమేవ చ |
సప్తమం విజ్ఞారాజం చ , ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ |3|

నవమం ఫాలచంద్రం చ, దశమం తు వినాయకం |
ఏకాదశం గణపతిం, ద్వాదశం తు గజాననం |4|

ద్వాదశైతాని నామాని, త్రి సంధ్యం  యః పఠేన్నరః |
న చ విగ్న భయం తస్య , సర్వ సిద్ధికరం  ప్రభో |5|

విద్యార్ధి లభతే విద్యామ్, దనార్థీ లభతే ధనం |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్, మోక్షార్థీ లభతే గతిం |6|

జపేత్ గణపతి స్తోత్రం, శద్భిర్మాస్యాయ్య్ ఫలం లభేత్ |
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ, లభేత్ నాత్ర సంశయః |7|

అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ, లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ |
తస్య విద్యా భవేత్ సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః |8|

|| ఇతి శ్రీ నారద పురాణే సంకట నాశనం గణేశా స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిహః

IN ENGLISH:

Om Sri Ganeshaaya namah
om gam ganapathaye namah

Sri sankata naashana ganesha stotram

Naarada oovacha
pranamya shirasaa devam, gowri putram vinaayakam |
bhaktaa vaasam smaren nityam, ayuh kaamaartha sidhaye |1|

prathamam vakratundam cha, ekadantham dwiteeyakam |
truteeyam krishna pingaaksham, gajavaktram chaturdhakam |2|

lambodaram panchamam cha, shashtam vikatameva cha |
sapthamam vigna raajam cha, dhoomravarNam tadhashtamam|3|

navamam phaala chandram cha, dashamam tu vinaayakam |
ekadasham ganapathim, dwadasham tu gajaananam |4|

dwadashaitaani naamaani, tri sandhyam yah paTennarah |
na cha vigna bhayam tasya, sarva sidhi karam prabho |5|

vidhyaarthi labhate vidhyaam, dhanaarthi labhate dhanam |
putraarthi labhate putraan, moksharthi labhate gathim |6|

japeth ganapathi stotram, shadbhirmaasyey [halam labheth |
samvatsareNa sidham cha, labhate naatra samshayah |7|

ashtabho brahmaNebhyashcha, likhitvaa yah samarpayeth |
tasya vidyaa bhaveth sarvaa ganeshasya prasaadathaha |8|

|| iti sri naarada puraaNe sankata naashanam naama ganesha stotram sampoornam ||

om Shanthi shanthi Shanthihi

6, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

కామేశ్వరీ కామకోటీశ్వరి /Kameshwari Kaama koteeshwari


కామేశ్వరీ కామకోటీశ్వరి
వామ భాగీశ్వరీ సోమ వల్లీశ్వరీ

చరణం: 1
కామాక్షి మీనాక్షి కాశీ విశాలాక్షి
కారుణ్యవల్లీ రాజేశ్వరీ                     || కామేశ్వరీ ||

చరణం: 2
శర్వాణి గీర్వాణి సరసా ఉల్లాసిని
శివునీ పట్టపురాణి శివశంకరీ          || కామేశ్వరీ ||

In English
Kameshwari Kaama koteeshwari
vaama bhaageeshwari soma vallishwari

Charanam: 1
Kaamakshi meenakshi kaashi vishaalakshi
kaarunya valli rajeshwari                       || Kameshwari ||

Charanam: 2
Sharwani geervani sarasa ullasini
shivunee pattapuraani shiva shankari    ||Kameshwari||

మంగళమిదే గైకొనవో గణపతి మహారాజా/Mangalamide gaikonavo


మంగళమిదే గైకొనవో గణపతి మహారాజా
వేలుపులకు వేలుపువు నీకే తోలి పూజ     || మంగళమిదే || 

చరణం: 1
హిమగిరులే ఇల్లు కనుక మనసు చల్లనా,

కరిమోమును బడిసినావు భయము తీర్చగా -2-ఇక్కట్లను తొలిగించే ఆది దైవమామా కన్నీళ్లను తుడవకుంటె నీకు న్యాయమా   || మంగళమిదే || 

చరణం: 2
వేదనలను ఒర్చుకొదు మాదు మానసం,
వేగిరమే రావాలని ఎలుక వాహనం -2 -
భక్త జనుల పాలించే నెచ్చెలి
అనుదినము కొలిచేము నీకు  మ్రోక్కేదా       || మంగళమిదే || 

In English

Mangalamide gaikonavo ganapathi maharaaja
velupulaku velupuvu neeke toli pooja       ||MangaLamide ||

Charanam: 1

himagirule illu kanuka manasu challanaa,
Karimomunu badisinaavu bhayamu teerchaga -2-
Ikkatlanu tholiginche aadi daivamaa
Maa kanneellanu thudavakunte neeku nyayamaa..   ||MangaLamide ||

Charanam: 2

Vedanalanu orchukodu maadu maanasam,
Vegirame raavali eluka vaahanam -2 -
Bhaktha janula paalinche necheli
Anudinamu kolichemu neeku mrokkedaa             ||MangaLamide ||

5, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

మంగళాలయ నీకు మంగళమమ్మ /MangaLalaya neeku mangalamamma


మంగళాలయ నీకు మంగళమమ్మ
రంగధాముని కొమ్మ రక్షించవమ్మా

చరణం:1
క్షీరాబ్ది కన్యక చేకొనవమ్మా
నారాయణుని రాణి నా ఇంట నిలుమా               ||  మంగళాలయ ||

చరణం: 2
శ్రీరంగమందున వెలసిన మాయమ్మ
కామితార్థము సీతా రాములకిమ్మా                       || మంగళాలయ ||

చరణం: 3
మంత్రపురమందునా వెలసిన మాయమ్మ
మముగన్న మా తల్లి మహాలక్ష్మి వమ్మ               || మంగళాలయ ||

In English:
MangaLalaya neeku mangalamamma
rangadhaamuni komma rakshincha vamma

Charanam: 1
ksherabdi kanyaka chekona vamma
narayanuni raani naa inta nilumaa                     || MangaLalaya ||

Charanam: 2
Sriranga manduna velasina maa yamma
kaamitaarthamu seetha raamulakimma             || MangaLalaya||

Charanam: 3
mantrapuramanduna velasinaa yamma
mamu ganna maa talli mahalakshmi vammma  || MangaLalaya||

16, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

నను గావవమ్మ శ్రీ మహా దేవి / nanu gaava vamma, sri maha devi


నను గావవమ్మ శ్రీ మహా దేవి నను గావవమ్మా  --2 --
నను గావవమ్మా నీ నిను గోలుచే దనుచూరి -- 2--
జనుల ప్రతులు దీర్చ జనని మ్రొక్కుదు తల్లి  -- నను గావవమ్మా --

చరణం: 1
బాలేవు నీవే, నిగమంత మూలకు మూలమైనావే  .. అంబా
బాలేవు నీవే, నిగమంత మూలకు మూలమైనావే  ..
గాలివే వర్ధిల్లు వరగున, శాలివే కాలాంతకుని కను
భూలివే బ్రహ్మండముల,  పరిపాలివె,  దాసులను బ్రోచి

-- నను గావవమ్మ శ్రీ మహా లక్ష్మి నను గావవమ్మ --

చరణం: 2
సారాస నేత్రి, పూర్ణేన్దు వదనే, నీరాజ గాత్రి ... అంబా
సారాస నేత్రి, పూర్ణేన్దు వదనే, నీరాజ గాత్రి
భూరివే బ్రహ్మాది సుర విచారివే, మహా మంత్ర కుల కాధారివే
బలు పాప కర సంహారివే, దరి దాపు నీవే

-- నను గావవమ్మ శ్రీ మహా లక్ష్మి నను గావవమ్మ --

In English:
nanu gaava vamma, sri maha devi, nanu gaava vamma -- 2--
nanu gaava vamma nee ninu goluchey danuchuri -- 2--
Janula prathulu deerche janani mrokudu talli       -- nanu gaava vamma --

Charanam: 1
Baalavu neeve, nigamaantha mulaku, moola mainaave .. amba
Baalavu neeve, Nigamaantha mulaku moola mainaave
Gaalive vardhillu varuguna, shaalive kaalanthakuni kanu
bhoolive bramhandamula, paripaalive, daasulanu brochi  -- nanu gaava vamma --

Charanam: 2
saarasa nethri, poornendhu vadane, neeraaja gaatri .... amba
saarasa nethri, poornendhu vadane, neeraaja gaatri..
bhoorive, bramhaadi sura vichaarive, maha mantra kula kaadhaarive,
balu paapa kara samharive, dari daapu neeve  -- nanu gaava vamma --

10, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

వరలక్ష్మి మా యమ్మ సిరులీయవమ్మా /Varalakshmi maa yamma siruleeyavammaవరలక్ష్మి మా యమ్మ సిరులీయవమ్మా
పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ  -- 2 --
మల్లెలు మొల్లలు కొల్లలు గా  తెచ్చి , తెల్ల కాల్వల దేవి పూజింతు  -- వరలక్ష్మి --

చరణం: 1
క్షీరాబ్ది తనయ సింహాసనామిత్రు
కోరి ధ్యానము చేసి గౌరీ పూజింతు
శుక్రవారము  లక్ష్మి శుభముల నిడుమమ్మ
సకల గోత్రముల వారి స్తోత్రము వినుమమ్మా  

వరలక్ష్మి మా యమ్మ సిరులీయవమ్మా
పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ  -- 2 --
బంగారు బొమ్మా .... బంగారు బొమ్మాఆఆ ..

In English: Varalakshmi maa yamma siruleeyavamma

Varalakshmi maa yamma siruleeyavamma
parama paavani vamma bangaaru bomma -- 2--
mallelu mollalu kollalugaa techi, telva kaluvala devi poojintu -- varalakshmi--

Charanam: 1
Ksheerabdi tanaya simhasanaamitru
kori dyaanamu chesi gowri poojinthu
Shukravaraamu lakshmi shubhamula nidumamma
sakala gotramula vari stotramu vinumamma

Varalakshmi maa yamma siruleeyavamma
parama paavani vamma bangaaru bomma
bangaaru bomma....... bagaaaru bommaaaaaa23, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

ఓంకార రూపిణి/Omkaara roopiNi

ఓంకార రూపిణి , క్లీంకార వాసిని 
జగదేక మోహిని, ప్రకృతి స్వరూపిణి ॥ 

శర్వార్ధ దేహిని, సకలార్ధ వాహిని 
భక్తఘ దాయిని, దహరాభ్య గేహిని   ॥ ఓం కార రూపిణి ॥ 
మృగరాజ వాహన, నటరాజు నందన 
అర్ధెన్దు భూషణ, అఖిలార్ది సోషణ 
కాశిక కామాక్షి , మాధురి మీనాక్షి 
మము బ్రోవవే తల్లి, అనురాగ శ్రీవల్లి ॥ ఓం కార రూపిణి  ॥ 
----------------------------------------------------------------------
In English:

OM KARA  RUPINI, KLEEM KAARA VASINI
JAGADHEKA MOHINI, PRAKRUTHI SWAROOPINI ||

SHARWARDHA DEHINI, SAKALARDHAVAHINI
BHAKTHAGHA DAYINI, DAHARAABHYA GEHINI ||   OMKARA RUPINI ....

MRUGARAJA VAHANA, NATARAJU NANDANA
ARDHENDU BHOOSHANA, AKHILAARDHI SOSHANA ||
KASIKAA  KAMAKSHI, MADHURI MEENAKSHI ||
MAMU BROOVAVE THALLI, ANURAAGA SREEVALLI

వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మ, మా పూజలందు కోవమ్మ /Varalakshmi devi ravamma

ఈ పాట "బంగారు బొమ్మ రావేమే, పందిట్లో పెళ్లి జరిగేనే " అనే పాట రీతిలో పాడాలి.
చిత్రం : రక్త సంబంధం


వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మ, మా పూజలందు కోవమ్మ
మా ఇంటి వేల్పు నీవమ్మ , నా కల్పవల్లి రావమ్మ
మనసార దీవెనీవమ్మ,  మమ్మేలు తల్లి రావమ్మా ॥  2 ॥
వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మ, మా పూజలందు కోవమ్మ
చరణం : 1
అతివల మనసునెరిగి , ఐదవ తనము నోసిగి
ముత్తైదు భాగ్యమిచ్చే , మురిపాల నోము నోచి
వరలక్ష్మి దేవి వ్రతము, వరముల నొసగే తరుణం  ॥ 2॥     ॥వరలక్ష్మి దేవి ॥
చరణం : 2
 భక్తి వేల్లువలలోన, భావన లహరివి నీవు
మంగళ రూపిణి రావే, మా బంగారు తల్లి నీవే
నీ పాద సేవ భాగ్యముగా, తరియించు మేము ఎల్లపుడూ   ॥ 2 ॥     ॥వరలక్ష్మి దేవి ॥
చరణం: 3
వరలక్ష్మి దేవి సిరి జల్లు, మా ఇంట నిలిచి వర్ధిల్లు,
మమ్మేలు తల్లి హరివిల్లు, నీ వ్రతముల విరిజల్లు
నీ పాద సేవే పదివేలు , మా ఇంట అలరు మురిపాలు  ॥  2॥       ॥ వరలక్ష్మి దేవి ॥
చరణం: 4
అందాల దేవి నీవే, శింగారి సిరుల పంట,
వరలక్ష్మి నోము నోచి, భాగ్యాలు పొందు నంట
వరముల నొసగే తల్లి, పూచినా పున్నాగ  మల్లి  ॥ 2॥           ॥ వరలక్ష్మి దేవి ॥

--------------------------------------------------------------------------------------------
Song tune: bangaru bomma raaveme, panditlo pelli jarigene
Movie: Raktha Sambandham

Pallavi
Varalakshmi devi raavamma, maa poojalandukovamma
Maa inti velpu neevamma, naa kalpavalli raavamma,
Manasaara deevena eevamma, mammelu talli raavamma          ||2||
Varalakshmi devi raavamma, maa poojalandukovamma

Charanam: 1
athivala manasuni erigi, aidava tanamunu nosagi
Muttaidu bhagya miche, muripaala nomu nochi
varalakshmi devi vratamu, varamula nosage tarunam (2)
                                                                                      ||Varalakshmi...||
Charanam: 2
Bhakthi velluvalalona, bhavana laharivi neevu
Mangala roopini rave, maa bangaaru talli neeve
Nee paada seva bhagyamuga, tariyinchu memu ellapudu (2)     
||Varalakshmi...||
Charanam: 3
varalakshmi devi siri jallu, maa inta nilachi vardhillu,
Mammelu talli harivillu, nee vratamu la virijallu
Nee paada seve padivelu, maa inta alaru muripaalu        (2)              
||Varalakshmi...||
Charanam: 4
Andaala devi neeve, shingari sirula panta,
Varalakshmi nomu nochi, bhagyalu pondu nanta
Varamula nosage talli, poochina punnaga malli      (2)

||Varalakshmi...||

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails