6, మే 2011, శుక్రవారం

అక్షయ త్రితీయ - Akshaya Triteeya

అక్షయ త్రితీయ అనేది ఒక పర్వదినం . ఈ రోజున చాల మంది బంగారం కానీ వెండి కానీ లేక ఏ ఇతర వస్తువు కానీ భూమి కానీ కొంటారు. ప్రజల నమ్మకం ప్రకారం ఈ రోజున ఏమి చేసిన అది అక్షయం కింద అవుతుందని. అంటే అది ఎప్పుడు తరిగిపోకుండా ఉంటుందని నమ్మకం. ఖర నామ సంవత్సరం లో ఈ రోజున అక్షయ త్రితీయ వొచింది. అందరికి అక్షయ త్రితీయ మంచిని తేవాలని ఆశిస్తూన్నను.

Alshaya triteeya is a auspicious day according to hindu mythology. On this day lot of people try to buy gold, silver or any other properties. It is believed that whatever we start or buy this day will become "akshayam", meaning everlasting, imperishable. Today is akshaya triteeya in 2011. So I wish you all prosperity and happiness which stays everlasting.       

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails