7, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

శీతాద్రి శిఖరాన పగడాలు తాపించు/Sheetaadri shikharaana


శీతాద్రి శిఖరాన పగడాలు తాపించు
మా తల్లి లత్తుకకు నీరాజనం - కేంపైన నీరాజనం
                                                  - భక్తి పెంపైన నీరాజనం

చరణం: 1
యోగీంద్ర హృదయాల మ్రోగేటి మా తల్లి
బాగైన అందెలకు నీరాజనం  - బంగారు నీరాజనం
                                                  - భక్తి పొంగారు నీరాజనం

చరణం : 2
నెలతాల్పు డెందాన వలపు వీణలు మీరు
మా తల్లి గాజులకు నీరాజనం - రాగాల నీరాజనం
                                                  - భక్తి తాళాల నీరాజనం

చరణం: 3
మానుజాళి హృదయాల తిమిరాలు సమయించు
మా తల్లి నవ్వులకు నీరాజనం - ముత్యాల నీరాజనం
                                                      - భక్తి నృత్యాల నీరాజనం

చరణం: 4
చెక్కిళ్ళ కాంతితో కిక్కిరిసి అలరారు
మా తల్లి ముంగురకు నీరాజనం - రతనాల నీరాజనం
                                                       - భక్తి జతనాల నీరాజనం

చరణం: 5
పసిబిడ్డలను చేసి ప్రజలెల్ల పాలించు
మా తల్లి చూపులకు నీరాజనం  - అనురాగ నీరాజనం
                                                     - భక్తి కనురాగ నీరాజనం

చరణం: 6
దరహాస మనిపించు ఇనబింబ మనిపించు
మా తల్లి కుంకుమకు నీరాజనం - నిండైన నీరాజనం
                                                       - భక్తి మెండైన నీరాజనం

చరణం: 7
తేటిపిల్లల వోలె గాలి కల్లలలాడు
మా తల్లి కురులకు నీరాజనం   - నీలాల నీరాజనం
                                                     - భక్తి భావాల నీరాజనం

చరణం: 8
జగదేక మోహిని, సర్వైక గేహిని
మా తల్లి రూపునకు నీరాజనం   - నిలువెత్తు నీరాజనం
                                                     - భక్తి విలువెత్తు నీరాజనం


In English:
Sheetaadri shikharaana pagadaalu taapinchu
maa talli lattukaku neeraajanam - kempaina neerajanam
                                                    - bhakthi pempaina neerajanam

Charanam: 1
Yogindra hrudayaala mrogeti maa talli
bagaina andelaku neerajanam - bangaaru neerajanam
                                                - bhakthi pongaaru neerajanam

Charanam: 2
nelataalpu dendaana valapu veeNalu meetu
maa talli gaajulaku neerajanam - raagaala neerajanam
                                                  - bhakthi taaLaala neerajanam

Charanam: 3
manujaali hrudayaala timiraalu samayinchu
maa talli navvulaku neerajanam - mutyaala neerajanam
                                                    - bhakthi nrutyaala neerajanam
Charanam: 4
chekkilla kaanthi tho kikkirisi alaraaru
maa talli munguruku neerajanam - ratanaala neerajanam
                                                      - bhakthi jatanaala neerajanamCharanam: 5
pasibiddalanu chesi prajalella paalinchu 
maa talli choopulaku neerajanam - anuraaga neerajanam
                                                      - bhakthi kanaraaga neerajanamCharanam: 6
darahasa manipinchu inabimba manipinchu 
maa talli kumkumaku neerajanam - nindaina neerajanam
                                                      - bhakthi mendaina neerajanam


Charanam: 7
thetipillala vole, gaali killelalaadu
maa talli kurulaku neerajanam - neelaala neerajanam
                                                  - bhakthi bhaavaala neerajanam
Charanam: 8
jagadeka mohini sarvaika gehini
maa talli roopunaku neerajanam - niluvettu neerajanam
                                                     - bhakthi viluvettu neerajanam
                                              

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails