21, జూన్ 2018, గురువారం

గరుడ గమన తవ /Garuda gamana tavaగరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం                      || గరుడ ||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 1 
జలజ నయన విధి, నముచి హరణ ముఖ
విబుధ వినుత పద పద్మా                           || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 2
భుజగ శయన భవ, మదన  జనక మమ
జనన మరణ భయ హారి                            || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

 చరణం: 3
శంఖ చక్ర ధర , దుష్ట దైత్య హర
సర్వ లోక శరణా                                        || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 4
అగణిత గుణ గణ , అశరణ శరణద 
విదిలిత సురరిపు జాలా                           || 2|| 
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 5
భక్త వర్య మిహ , భూరి కరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం                                    || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

-------------------------------------------------------------------------------

In English: 
Garuda gamana tava, Charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam                   || Garuda ||
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa  ma pa kuru devaa                  || Garuda ||

Charnam: 1
Jalaja nayana vidhi, namuchi haraNa mukha
vibudha vinutha pada padmaa                    || 2 ||
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa  ma pa kuru devaa                  || Garuda ||

Charanam: 2
Bhujaga shayaNa bhava, madana janaka mama
janana maraNa bhaya haari                        || 2||
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa  ma pa kuru devaa                  || Garuda ||

Charanam: 3
Shankha chakra dhara, dushta daitya hara 
sarva loka sharaNaa                                   || 2||
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa  ma pa kuru devaa                  || Garuda ||

Charanam: 4
AgaNitha guNa gaNa, asharaNa sharaNada
vidilitha sura ripu jaalaa                            || 2||
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa  ma pa kuru devaa                  || Garuda ||

Charanam: 5
Bhaktha varya miha, bhoori karuNayaa
paahi bhaarathi teertham                            || 2||
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa  ma pa kuru devaa                  || Garuda ||

-------------------------------------------------------------------------------

In Hindi
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । मनसि लसतु मम नित्यम् । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी । भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी । जननमरणभयहारी । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण । शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण । सर्वलोकशरण । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल । अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल । विदलितसुररिपुजाल । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

Read more at Checklyrics: Garuda Gamana Tava Lyrics | (Mama Papa Ma Pa Gurudeva) https://checklyrics.com/?p=5038
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । मनसि लसतु मम नित्यम् । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

Read more at Checklyrics: Garuda Gamana Tava Lyrics | (Mama Papa Ma Pa Gurudeva) https://checklyrics.com/?p=5038
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । मनसि लसतु मम नित्यम् । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी । भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी । जननमरणभयहारी । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण । शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण । सर्वलोकशरण । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल । अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल । विदलितसुररिपुजाल । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

Read more at Checklyrics: Garuda Gamana Tava Lyrics | (Mama Papa Ma Pa Gurudeva) https://checklyrics.com/?p=5038

गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

चरण : १
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

चरण: २ 
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी ।
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी ।
जननमरणभयहारी ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

चरण: ३ 

Read more at Checklyrics: Garuda Gamana Tava Lyrics | (Mama Papa Ma Pa Gurudeva) https://checklyrics.com/?p=5038
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

Read more at Checklyrics: Garuda Gamana Tava Lyrics | (Mama Papa Ma Pa Gurudeva) https://checklyrics.com/?p=5038
शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
सर्वलोकशरण ।
 मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

चरण: ४ 
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाला  ।
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाला ।
विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव  ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

चरण: ५ 
भक्ति वर्यमिह भूऱी करुणया पाहि भारती तीर्थम |
भक्ति वर्यमिह भूऱी करुणया पाहि भारती तीर्थम |
पाहि भारती तीर्थम |
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव  ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

18, జనవరి 2018, గురువారం

రామ కోదండ రామ/Raama Kodanda Raama

త్యాగరాజ కీర్తన 
ఆది తాళం 

పల్లవి
రామ కోదండ రామ, రామ కళ్యాణ రామా
రామ కోదండ రామ, రామా కళ్యాణ రామా 

చరణం: 1
రామ సీతాపతి, రామ నీవే గతి 
రామా నీకు మ్రోకితి , రామా నీ చే జిక్కితి  || రామ కోదండ  రామ ||

చరణం: 2
రామా నీకెవరు తోడు, రామ క్రీగంట చూడు 
రామా నేను నీవాడు, రామా నాతో మాటాడు   || రామ కోదండ  రామ ||

చరణం: 3
రామ నామమే మేలు , రామ (స్వామి) చింతనే చాలు 
రామ నీవు నన్నేలు,  రామ రాయడే చాలు  || రామ కోదండ  రామ ||

చరణం: 4 
రామ నీకొక మాట, రామ నాకొక మూట
రామ నీ పాటే పాట, రామ నీ బాటే బాట    || రామ కోదండ  రామ ||

చరణం: 5 
రామ నేనెందైనను, రామ వేరెంచ లేను
రామ ఎన్నడైనను, రామ బాయక లేను   || రామ కోదండ  రామ ||

చరణం: 6 
రామ విరాజ రాజ, రామ ముఖ జిత రాజా
రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగరాజ  || రామ కోదండ  రామ ||

In English
Tyaagaraja Keerthana
Aadi Taalam

Rama Kodanda Rama, Rama Kalyana Rama
Rama kodanda Rama, Rama Kalyana Rama

Charanam: 1
Rama Sitapathi, Rama neeve gathi
Rama neeku mrokithi, rama nee chejikkithi || Rama kodanda Rama ||

Charanam: 2
Rama nee kevaru thodu, Rama kreeganta chudu
Rama nenu nee vaadu, Rama naatho maatadu  || Rama kodanda Rama ||

Charanam: 3
Rama namame melu, Rama (Swamy) chinthane chalu
Rama neevu nannelu, Rama Rayade chalu  || Rama kodanda Rama ||

Charanam:4
Rama neekoka maata, Rama naakoka moota
Rama nee paate paata, Rama nee baate baata  || Rama kodanda Rama ||

Charanam: 5
Rama nenen dainanu, Rama verencha lenu
Rama enna dainanu, Rama baayaka lenu  || Rama kodanda Rama ||

Charanam: 6
Rama viraaja raja, Rama mukha jitha raja
Rama bhaktha samaaja, rakshitha tyaaga raja  || Rama kodanda Rama ||

28, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

జై చిరంజీవా/Jai Chiranjeeva


Movie: జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి (1990)

జై చిరంజీవా, జగదేక వీర  -- 2--
అసహాయ శూరా , అంజనీ కుమారా
                                                          || జై చిరంజీవా  ||
దీవించ రావయ్యా వాయు సంచార
రక్షించ వేలయ్య శ్రీ రామ దూత

చరణం: 1
వీరాంజనేయ శూరాంజనేయ
ప్రసన్నాఆంజనేయ ప్రభా దివ్య కాయ  -  జై చిరంజీవా 

చరణం : 2
ఆరోగ్య దాత, అభయప్రదాతా  ఆ ఆ ....  -- 2--
ఉన్మాద భయజాడ్య పీడా నివారా
సంజీవి గిరివాహ, సానీరిసాహా  -- 2--
జై చిరంజీవా, జగదేక వీర
                                                          || జై చిరంజీవా  -- 2 ||
జై చిరంజీవ జగదేక వీర -- 4--

IN ENGLISH:
Jai Chiranjeeva, Jagadeka veera -- 2--
asahaaya shoora, anjani kumaara
                                            || Jai Chiranjeeva||
                               
deevincha raavayya vaayu sanchaara
rakshincha velayya, sri raama dootha

Charanam: 1
veeranjaneya, shooranjaneya
prasannanjaneya prabhaa divya kaaya - Jai chiranjeeva

Charanam: 2
aarogya daatha, abhaya pradaata aaaa -- 2
unmaada bhaya jaadya peedaa nivaara
sanjeevi giri vaaha, saani ri saaha -- 2--
Jai chiranjeeva jagadeka veera
                                                || Jai Chiranjeeva -- 2 ||
Jai chiranjeeva, jagadeka veera -- 4--

7, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

బృందావనమిది అందరిదీ/Brundavanamidi andaridi


Movie: మిస్సమ్మ (1955)
బృందావనమిది అందరిదీ, గోవిందుడు అందరి వాడేలే -- 2--
ఎందుకే రాధా ఈ సునసూయలు, అందములందరి ఆనందములే -- 2--
                                                                                            || బృందావనమిది ||
చరణం: 1
పిల్లన గ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము ఝల్లున పొంగదటే  --2 --
రాగములో అనురాగము చిందిన జగమే ఊయల లూగదటే --2 --
                                                                                            || బృందావనమిది ||

చరణం: 2
రాసక్రీడల రమణుని చూసి ఆశలు మోసులు వేయవటే
ఎందుకే రాధా ఈ సునసూయలు, అందములందరి ఆనందములే
                                                                                            || బృందావనమిది ||

In English: 
Movie NameMissamma(1955)
Brundaavanamidi andaridi, govindudu andari vaadele -- 2--
enduke raadha ee suna sooyalu, andamu landari aanandamule -- 2--
                                                                                                       || Brundaavana midi ||
Charanam: 1
pillana grovini pilupulu vinte ullamu Jhalluna pongadate
raagamulo anuraagamu chindina jagame ooyalaloogadate
                                                                                                       || Brundaavana midi ||

Charanam: 2
raasa kreedala ramanuni chusi, aasalu mosulu veyavate -- 2--
enduke raadha ee suna sooyalu, andamu landari aanandamule -- 2-- 
                                                                                                       || Brundaavana midi ||

2, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

కాత్యాయిని మంగళం /Katyaayini mangalam


ధీర గంభీర జయ వీర పరివార
శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం  -- 2--

చరణం: 1
వేద విదాయిని వేద స్వరూపిణి
మోదమ్ముతో మము కావా రావా  -- 2--
రావా, ఇక రావా, మా మీద దయ లేదా
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||
చరణం: 2
రాణులకెల్లయు రాణివి  నీవే
కరుణతో మమ్ము కాపాడవే  -- 2--
రాణి శివరాణి కల్యాణి శర్వాణి
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||
చరణం: 3
శుభములు చేకూర్చు సౌభాగ్య దాయిని
సువాసిని పూజ్య సూహాసిని -- 2--
శౌరి శ్రీ గౌరీ హ్రీంకారీ  ఘ్రిన్కారి
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||
చరణం: 4
మంచు కొండలపై నుండు మహేశ్వరీ
బ్రహ్మాండ ములకెల్ల నీవే అండా  -- 2--
అండా మాదందా రాచకొండ నీ అండా
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||

IN ENGLISH:
Dheera gambheera veera parivaara
Sri Katyaayini mangaLam -- 2--

Charanam: 1
veda vidaayini veda swaroopiNi
modammutho mamu kaava raava -- 2--
raava. ika raava, ,maa meeda daya leda
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||
Charanam: 2
raaNula kellayu raaNivi neeve
karuNatho mammu kaapaadave -- 2--
raaNi shivaRaani kalyani sharwani
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||
Charanam: 3
shubhamulu chekurche sowbhagya daayini
suvaasini poojya suhasini -- 2--
showri sri gowri hreenkaari ghreenkaari
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||
Charanam: 4
manchu kondala pai nundu maheshwari
brahmanda mulakella neeve andaa -- 2--
andaa maa dandaa raachakonda nee andaa
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||

మంథని మహాలక్ష్మి, తల్లి వరలక్ష్మి దేవీ/Manthani mahalakshmi

Song style: Om Jai Jagadeesh Hare
రాసింది/Writer :

మంథని మహాలక్ష్మి, తల్లి వరలక్ష్మి దేవీ ,
మంగళ హారతి గైకొని (2)
మేము బ్రోవుము తల్లి                                -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 1 
నుదుటి తిలకముతో తల్లి, ఆభరణ భూషితమై,
సర్వాభరణ భూషితమై                          -- నుదుటి --
చిరునవ్వులు చిందిస్తూ  -- 2--
ఈతెంచిన మా తల్లి, ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 2
శేష శేయాణించు , చక్రధారి సేవలలో ,
తల్లి చక్రధారి సేవలలో -- శేష --
నిరతము నిమగ్నమై నీవు -- 2--
సంతసమొందే తల్లి , ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 3
మీనాక్షి పద్మాక్షి నీవే, విశాలాక్షి కామాక్షి గా -- 2--
ఎన్నో పేర్లతో నీవు -- 2--
ఎక్కడెక్కడో ఉన్నావు,  ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 4
మా వూరిలో వెలసి మము,ధన్యుల చేసితివి
తల్లి ధన్యుల చేసితివి  -- మా వూరిలో --
మా పూజలు గైకొని మము -2--
సిరులతో కరుణించు ,  ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

In English:
Manthani mahalakshmi , talli varalakshmi devi
mangala harathi gaikoni .. (2)
mamu brovumu talli.... oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 1
nuduti tilakamutho talli, aabharaNa bhooshitavai
sarvaaa bharana bhooshitavai ..  -- nuduti --
chirunavvulu chindistu -- 2--
eetenchina maa talli, oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 2
Shesha sheyaninchu, Chakradhari sevalalo,
Talli chakradhari sevalalo,
Niratamu nimagnamai neevu, -- 2--
Santasamonde tallee, oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 3
Meenakshi, Padmakshi neeve,
Vishaalaxi,Kaamakshi gaa,
Enno perlato neevu, -- 2--
Ekkadekkado unnavu,  oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 4
Maa vurilo velasi mamu, Dhanyula chesitivi,
Talli dhanyula chesitivi,
Maa poojalu gaikoni mamu -- 2--
Sirulato karuninchu, oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

28, జులై 2017, శుక్రవారం

రామ రామ నీ వారము/Raama raama ne vaaramu


త్యాగరాజ కీర్తన 
ఆది తాళం 

రామ రామ నీ వారము గామా రామ  సీత
రామ రామ సాధుజన ప్రేమ రా రా   || రామ రామ ||

చరణం: 1
మెరుగు చేలము గట్టుకో మెల్ల రా రా రామ
కరకు బంగరు సొమ్ములు కదల రా రా                || రామ రామ ||

చరణం: 2
వరమైనట్టి భక్తాభీష్ట వరద రామ రా రా రామ
మరుగు జేసు కొన్నట్టి మహిమ రా రా                || రామ రామ ||

చరణం: 3
చిరునవ్వు గల మోము జూప రా రా రామ
కరుణతో నన్నెల్లప్పుడు కావ రా రా                   || రామ రామ ||

చరణం: 4
కందర్ప సుందర నంద కంద రా రా  నీకు
వందనము జేసెద గోవిందా రా రా            || రామ రామ ||

చరణం: 5
ఆద్యంత రహిత వేదవేద్యా రా రా భవ
వెద్య నేని వాడైనట్టి వేగ రా రా                   || రామ రామ ||

చరణం: 6
సుప్రసన్న సత్య రూప సుగుణ రా రా రామ
అప్రమేయ త్యాగరాజు నేల  రా రా                    || రామ రామ ||

In English:
Raama raama ne vaaramu gaama Raama Seetha
Raama raama saadhujana prema raa raa ....
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 1
Merugu chelamu gattuko mella raa raa raama
karaku bangaru sommulu kadala raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 2
Varamainatti bhakthaa bheeshta varada raa raa raama
marugu chesukunnatti ....mahima raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 3
Chiru navvugala momu joopa raa raa raama
kaRunatho nannellappudu kaava raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 4
kandarpa sundara nanda kanda raa raa neeku
vandanamu jeseda govindaa raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 5
aadhyantha rahitha vedavedya raa raa bhaava
vedhya ne nee vaadainatti vega raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 6
Suprasanna satya roopa suguNa raa raa raama
Aprameya tyaagaraaju nela raa raa
                                                                            || Raama raama ||

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails